Medezeggenschapsraad

Onze MR bestaat uit 3 ouders (de oudergeleding) en 2 leerkrachten (leerkrachtgeleding). Vanuit beide geledingen hebben 2 personen stemrecht. De MR heeft als taak het overleg tussen ouders, leerkrachten en de directie te bevorderen. De MR komt ongeveer 6x per jaar bij elkaar.

Schooljaar 2020-2021 bestaat onze MR uit:

oudergeleding:

Marleen de Boer, voorzitter marleennes@hotmail.com

Grietje Mellema, penningmeester mellemagrietje@gmail.com

 Thijs Thissen, secretaris thijsthissen93@hotmail.com

leerkrachtgeleding:

Lisette Vlek, leerkracht lisette.vanmarken@twijs.nl

Erik op 't Veld, leerkracht erik.optveld@twijs.nl

Namens het bevoegd gezag:

Ilse van Hooijdonk, directeur ilse.vanhooijdonk@twijs.nl

 

U kunt de notulen van de MR vergaderingen opvragen via:

mr@pbs-heemstede.nl